Poslať ako e-mail Formát pre tlač

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Obchodná verejná súťaž

podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

MONOGRAM Technologies, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava,
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku: Vývojárskych serverov, Testovacích serverov a PC pre vývojárov v rámci projektu „Vývoj univerzálnej HD video platformy pre aplikáciu v broadcastingu, vzdelávaní a výskume“

Vyhlasovateľ:

•    Názov spoločnosti:         MONOGRAM Technologies, s.r.o.
•    Sídlo:                           Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava,
•    IČO:                            35952962
•    DIČ:                            2022061305
•    IČ DPH:                       SK 2022061305
•    Zápis:                          v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
•    Oddiel:                            Sa, Vložka číslo:  37402/B

Predmet súťaže:

Predmetom súťaže je dodávka Vývojárskych serverov, Testovacích serverov a PC pre vývojárov v rámci projektu „Vývoj univerzálnej HD video platformy pre aplikáciu v broadcastingu, vzdelávaní a výskume“.

Obsahom návrhu musí byť špecifikácia dodávaných zariadení, obstarávacia cena a termíny dodávok.

Špecifikácia tovaru:

Vývojársky server –  v počte 2 ks.
Všeobecná špecifikácia:
- HW vybavenie pre vývojových pracovníkov - monimálne parametre: Dual procesor 3,5 GHZ, 3 GB RAM, 2x250 GB HDD.

Testovací server –  v počte 3 ks.
Všeobecná špecifikácia:
-  HW vybavenie pre vývojových pracovníkov - monimálne parametre: Dual procesor 3,5 GHZ, 3 GB RAM, 2x250 GB HDD.

PC pre vývojárov –  v počte 15 ks.
Všeobecná špecifikácia:
-    HW vybavenie pre vývojových pracovníkov - minimálne parametre: I7 core procesor, 6GB RAM, 250 GB HDD Raptor.

Typ zmluvy :

Dodávateľsko-odberateľská zmluva,ktorá bude uzatvorená s víťazným uchádzačom – uzatvorená podľa §409 Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Účinnosť zmluvy bude  podmienená podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku (NFP) na spolufinancovanie predmetu obchodnej verejnej súťaže (OVS) medzi vyhlasovateľom OVS a poskytovateľom NFP.

Minimálne náležitosti návrhu uchádzačov:

1. cenová ponuka – popis zariadenia, celková cena bez DPH s dodaním
2. technická špecifikácia a termín dodania
3. platobné podmienky

Spôsob a miesto podávania návrhov:

Navrhovateľ predloží súťažný návrh osobne alebo poštou na adresu sídla vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže. Súťažný návrh môže byť doručený aj elektronickou formou na adresu projectmanager@monogram.sk .

Kritéria na vyhodnotenie návrhov:

Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude hodnotiť:

- cenu

- dodacie podmienky

Lehota na predloženie návrhov, výber víťazného návrhu a na oznámenie výsledkov vyhodnotenia návrhov:

Termín na predloženie návrhov:                                                       do 13.04.2011
Termín výberu víťazného návrhu:                                                     do 20.04.2011
Termín oznámenia výsledkov vyhodnotenia návrhov:                           do 30.04.2011
(úspešných a neúspešných uchádzačov)

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Bližšie informácie projectmanager@monogram.sk

V Bratislave 31.03.2011

Facebook Twitter

Späť na zoznam noviniek

Novinky

Vybrané referencie

eTREND

eTREND

Komplexný redesign spoločne s implementáciou nových multimediálnych a publikačných technológií.

eTREND

ESET

ESET

Projekt na CMS TYPO3 s custom development modulmi.

ESET

Huste.tv verzia 4

Huste.tv verzia 4

Štvrtá verzia online TV s novým dizajnom a predplatným systémom.

Huste.tv verzia 4

JOJ.SK verzia 5

JOJ.SK verzia 5

Televízia Joj opäť prináša nový dizajn a technologické novinky na svojom portáli.

JOJ.SK verzia 5

Panta Rhei

Panta Rhei

Obľúbené kníhkupectvo Panta Rhei pripravilo pre svojich zákazníkov nový e-shop.

Panta Rhei

TeleRolo mobilná aplikácia pre TV JOJ

TeleRolo mobilná aplikácia pre TV JOJ

Vyvinuli sme mobilnú aplikáciu pre televíziu JOJ.

TeleRolo mobilná aplikácia pre TV JOJ

Všetky referencie

Kontaktujte nás